27 พฤษภาคม 2562 มณฑลทหารบกที่ 28 ดำเนิน โครงการทบ.อาสาปลูกป่าสร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG***************

มณฑลทหารบกที่ 28 การดำเนินการ โครงการทบ.อาสาปลูกป่าสร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน ทำการไถพรวนดินเพื่อเตรียมแปลงปลูก บ้านโป่ง ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย สืบเนื่องจากกองทัพบกให้หน่วยทหารที่ขึ้นตรงดำเนินโครงการดังกล่าวตั้งแต่ตุลาคมปี 2560 จนถึงเดือนกันยายน 2564 รวมระยะ 4 ปี ให้แต่ละหน่วยกำหนดพื้นที่สำหรับดำเนินการโครงการฯให้ดำเนินในลักษณะประชารัฐร่วมใจเพื่อเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล กองทัพภาคที่ 2 มอบให้มณฑลทหารบกที่ 28 ดำเนินการในพื้นที่ อำเภอด่านซ้าย โดยจัดกิจกรรมสร้างฝายชลอน้ำจำนวน 150 ฝาย กิจกรรมปลูกป่า 20,000 ต้นบริเวณในพื้นที่ป่าดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมสร้างป่าต้นน้ำให้พื้นที่จังหวัดเลย เนื่องจากความสมดุลของทรัพยากรป่าไม้ในพื้นถูกทำลายจากการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและมีประชากรในพื้นที่เพิ่มขึ้นมีการบุกรุกพื้นป่าหาผลประโยชน์ให้เกิดสภาวะแห้งแล้งมีน้ำน้อย พื้นดินขาดความชุ่มชื้น ซึ่งโครงการฯปลูกป่า สร้างฝาย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ตามแนวพระราชดำริเป็นในการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำลำธารเพื่อให้พ้นจากการเสื่อมโทรมของป่าไม้ได้ และเป็นการอนุรักษ์ดิน น้ำและป่า เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เรื่องการอนุรักษ์ป่า คู่น้ำของแผ่นดินและ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอย่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในเรื่องการอนุรักษ์ดิน